VALUE MINUS GROWTH

El debat dels últims dies s’ha centrat en la inflació i les repercussions que pot tenir en els tipus d’interès. Ningú sap si podem veure una inflació sostinguda o és només un impacte temporal, ja es veurà.
El mes de maig també és procliu a l’efecte estacional, per estadística entrem en un període, que s’allarga fins a l’octubre, poc favorable.

La realitat és que els mercats no han reaccionat en absolut, ni a la inflació ni a l’estacionalitat i continuen el seu recorregut alcista, l’atípic 2020 combinat amb la recuperació econòmica configuren un suport suficient.

El fet més destacable de l’últim any el va marcar l’anunci de les vacunes. En aquell moment es va produir un punt de canvi a favor d’aquelles empreses més castigades i amb solidesa en el balanç. Ja vàrem parlar d’aquest fet en diversos articles com “Rotació sectorial i excessos” i molts d’altres, afortunadament els mercats han validat aquesta tesi amb una recuperació considerable.

Aquests processos en què una tipologia d’empreses ho fa millor que d’altres solen durar, veiem en el gràfic adjunt com en el període 2000 fins al 2007 les empreses que tenien un preu de mercat ajustat al seu valor comptable (value) ho varen fer millor que les empreses de creixement. A partir del 2007 ha estat a la inversa, aquelles empreses amb perspectives de creixement (growth), és a dir que tenen un valor en borsa molt superior al seu valor comptable, ho han estat fent millor.

Considerem que estem en un punt que aquesta tendència pot tornar a canviar en favor de les empreses “value”, de fet des de l’anunci de la vacuna que aquesta hipòtesi s’està complint i la perspectiva de beneficis i l’origen d’aquests convida a pensar en un nou lideratge del “value”

Aquesta estratègia en el període 2000 a 2009 hauria donat una rendibilitat del 90% amb una volatilitat (risc) molt més baixa que estar invertit en una cartera d’accions… ara bé, si continua persistint l’etapa growth, és a dir que ho facin millor les empreses de creixement aquest fons donarà resultats negatius.

Com captar aquesta rendibilitat?
Una opció és invertir en empreses d’aquesta tipologia, de fet les carteres dels nostres clients tenen un biaix en aquest sentit i fons com el Multinacional o l’Europa n’estan captant la pujada.

La pregunta és… Podem captar aquesta “anomalia” amb un risc més baix?
La resposta és si, i la resposta és el fons GVC Gaesco Value minus Growth.

Com funciona?
S’inverteix en una cartera de 25 accions que compleixin aquests requisits, és a dir que es paga per sota el seu valor comptable i per l’import de la inversió es cobreix via venda de futurs amb els índexs d’empreses “growth”, bàsicament el Nasdaq

Que implica això?
Això vol dir que la quantitat invertida en el fons està “coberta” per una posició inversa en índex com el Nasdaq, per tant si el mercat baixa el que es perd en la cartera es guanya en la posició coberta i a l’inrevés.

Per tant, que puc guanyar-hi o perdre?
La rendibilitat vindrà per la diferència de comportament entre aquesta cartera “value” i les accions de creixement, o sigui que tant si el mercat puja com si el mercat cau podem guanyar diners si les empreses “value” pugen més, o cauen menys, que les empreses “growth”.
PENSEM QUE ÉS UNA BONA OPCIÓ PER DIVERSIFICAR, AMB RISC BAIX I ANIREM INTRODUINT AQUEST PRODUCTE A LES CARTERES DELS NOSTRES CLIENTS.

Arxiu


Social Links