Les presents condicions generals regulen l’accés i ús de la pàgina web www.davidforcada.cat i la resta de pàgines i mitjans que la complementen, en endavant Davidforcada.cat.

La pàgina web és propietat de Gestdiner Consultors, SL, responsable del tractament, és una empresa amb domicili social al C/Miramarges, 7 1er 2a, CP 08500 Vic i amb CIF número B-65956559. La utilització de la pàgina web suposa l’acceptació de l’usuari de totes les condicions generals vigents, en cas contrari, l’Usuari haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquesta pàgina web.

A través d’aquest Lloc web, l’Usuari podrà accedir a una sèrie de continguts (d’ara endavant els “Continguts”) en els termes previstos en aquestes Condicions Generals. davidforcada.cat es reserva el dret de modificar, sense previ avís i en qualsevol moment, les presents Condicions Generals, així com la seva configuració, localització i qualssevol altres termes generals o particulars, reglaments d’ús, instruccions o avisos que resulten d’aplicació. Així mateix, davidforcada.cat es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el Lloc web en qualsevol moment. En el cas que sobrevingui una acció reguladora, mesura legal o reglamentària que, a judici raonable de davidforcada.cat, prohibeixi, restringeixi substancialment o faci comercialment inviable la prestació del servei, oninvertir.com estarà habilitada per a: (i) modificar el servei o els termes i clàusules del present Contracte amb la finalitat d’adaptar-se a la nova situació, o (ii) resoldre de manera inequívoca la relació entre oninvertir.com i l’Usuari. davidforcada.cat estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada de les accions aquí exposades.

Les pagines vinculades a Fiinanze tractarà les dades de caràcter personal recaptades amb les següents finalitats: Accés i ús del Lloc Web. L’accés al Lloc web es gratuït i lliure, i no requereix cap registre previ ni control d’accés. L’Usuari reconeix ser major de divuit (18) anys i accepta que l’accés i ús del Lloc web i/o dels Continguts inclosos en el mateix té lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat. L’accés al Lloc web i/o als Continguts inclosos en el mateix no implica cap mena de garantia respecte a la idoneïtat del Lloc web i/o dels Continguts inclosos en el mateix per a fins particulars o específics dels Usuaris. davidforcada.cat podrà establir limitacions i/o condicions addicionals per a l’ús i/o accés al Lloc web i/o als Continguts, les quals hauran de ser observades por els Usuaris en tot cas. davidforcada.cat exigeix un ús responsable i lícit del Lloc web i dels continguts mostrats en aquest.

Veracitat de la informació.

Tota la informació facilitada per l’Usuari haurà de ser fidedigna i veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comunica a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris. D’igual forma, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, i dels perjudicis que causi a davidforcada.cat o a tercers per la informació que facilita. L’Usuari accepta mantenir indemne a davidforcada.cat, enfront de reclamacions de tercers relacionades amb la facilitació d’informació que no compleixi el recollit en les presents Condiciones Generals.

Protecció de dades de caràcter persona.

La recollida i tractament de les dades personals subministrades por l’Usuari, així com l’exercici dels drets d’aquest sobre aquests dades, es regiran por la Política de Privacitat del Lloc web.

Política de Cookies.

La recollida i tractament de les dades de navegació subministrades per l’Usuari, així com l’exercici dels drets d’aquest sobre aquestes dades, es regiran por la Política de Privacitat del Lloc web.

Comunicacions.

L’Usuari autoritza a  que se l’informi a través de l’adreça de correu electrònic facilitada a través del Lloc web de les noves actualitzacions del Lloc Web, així com d’altres avisos necessaris per a la correcta i diligent transmissió dels Continguts i acompliment dels Serveis.

Ús autoritzat del Lloc web i dels Continguts.

L’Usuari s’obliga al compliment de les presents Condiciones Generals, així com a complir els especials advertiments o instruccions contingudes en el Lloc web i a obrar sempre conforme a la Llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la seva màxima diligència i atenció tenint en compte la naturalesa i contraprestació del servei del qual gaudeix. A aquest efecte, s’abstindrà d’utilitzar el Lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d’aquest, els béns o drets de davidforcada.cat, els seus proveïdors, la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer. Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’obligació assumida por l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga en la utilització del Lloc web al següent: A no introduir, emmagatzemar o difondre des del Lloc web, qualsevol informació o material que sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, pornogràfic, d’apologia al terrorisme, incitació a la violència, a la discriminació por raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la forma, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent. A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el Lloc web, en qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de davidforcada.cat, de qualsevol Usuari, dels proveïdors de davidforcada.cat o en general de qualsevol tercer, capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament d’aquests. A no realitzar activitats d’spamming, publicitàries, promocionals o d’explotació comercial del Lloc web. De tal forma que no s’utilitzaran els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Lloc web per a remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o con qualsevol altra fi comercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals. A no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de davidforcada.cat, que es mostrin o incloguin en el Lloc web. A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc web qualsevol contingut que infringeixi les normes de propietat intel·lectual, industrial o drets de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercers. Davidforcada.cat estarà legitimada per a adoptar les mesures necessàries cas d’incompliment del que es preveu la present clàusula, ja ho realitzi al seu exclusiu criteri, ja a petició d’un tercer afectat o d’una autoritat competent. L’adopció d’aquestes mesures no donarà dret a cap indemnització. L’Usuari s’obliga a mantenir indemne al titular del Lloc web davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligat a suportar a conseqüència de l’incompliment por part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització arriba esmentades.

DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els continguts que es mostren en el Lloc web, incloent contractes, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, números comercials, marques, informes o qualssevol altre actiu intangibles protegit por la normativa de propietat industrial i intel·lectual, estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial de Davidforcada.cat o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el Lloc web. En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets, ni es confereix cap dret d’explotació sobre aquests actius, sense la prèvia autorització expressa i por escrita de Davidforcada.cat o dels titulars dels drets corresponents. Davidforcada.cat autoritza els Usuaris a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts gratuïts i/o els elements inserits en el Lloc web quan expressament així s’indiqui, sempre que s’indiqui l’origen i/o autor dels mateixos i que, en el seu cas, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus respectius titulars. Queda terminantment prohibida l’explotació de tals actius (reproducció, comunicació, distribució, transformació, etc.). Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ por escrit del titular dels drets que es tracti.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Lloc Web Davidforcada.cat treballarà i interposarà tots els mitjans tècnics i humans al seu abast per a garantir la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc web i dels Serveis o Continguts oferts en aquest, així com per a garantir la fiabilitat tècnica del seu Lloc web, o l’accés a les seves diferents pàgines. En aquells casos excepcionals en els quals puguin concórrer causes de força major o alienes a si mateixa, Davidforcada.cat quedarà exempta de tota responsabilitat por els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin originar-se por tals circumstàncies. No obstant això, Davidforcada.cat interposarà tots els mitjans al seu abast per a la més ràpida restitució d’una situació de normalitat operativa del seu Lloc web. Davidforcada.cat durà a terme, sempre que no concorrin circumstàncies que ho facin impossible o de difícil execució i tan aviat com tingui notícies d’errors, desconnexions i/o falta d’actualització dels continguts, totes aquelles labors tendents a esmenar aquests errors, restablir l’esmentada comunicació i/o actualitzar els referits continguts. Davidforcada.cat no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se por la utilització per part de l’Usuari d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegura en el navegador o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar-se del mal funcionament d’aquest. Amb la fi de disminuir el risc d’introducció de virus en el Lloc web, Davidforcada.cat utilitza programes de detecció de virus per a controlar tots els Continguts que introdueix en el Lloc web. No obstant això, Davidforcada.cat no garanteix l’absència de virus, ni d’altres elements en el Lloc web introduïts por tercers aliens a Davidforcada.cat que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels Usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, Davidforcada.cat no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la presència de virus un altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris. Davidforcada.cat adopta diverses mesures de protecció per a protegir el Lloc web, les dades recaptades i els Continguts contra ataques informàtics de tercers. No obstant això, Davidforcada.cat no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés a la mena d’ús o navegació del Lloc web que fa l’Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals s’efectua. En conseqüència, Davidforcada.catno serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquest accés no autoritzat. Davidforcada.cat no es farà responsable en cap cas de l’ús que els Usuaris i/o tercers poguessin fer del Lloc web o els continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquest. Exclusió de garanties i de responsabilitat por els Continguts del Lloc Web. Davidforcada.cat no edita els Continguts de tercers publicats en el Lloc web i, en conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests Continguts. Davidforcada.cat no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se de: La falta de licitud, veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Continguts originats per tercers, la inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades por els Continguts i decisions o accions preses o evitades per part de l’Usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionades en els Continguts, incloent sense limitació la pèrdua de beneficis un oportunitats empresarials. 

Accions en cas d’incompliment

Davidforcada.cat es reserva el dret a exercir quantes accions li corresponguin per a exigir les responsabilitats que es derivin de l’incompliment de qualsevol de les disposicions.

Productes financers

Ni el present Lloc Web, ni el seu contingut, constitueixen una oferta, invitació o sol·licitud de compra, venda o subscripció de valors o d’altres instrument de realització o cancel·lació d’inversions, ni poden servir de base per cap contracte, compromís o decisió de cap tipus.

Els comentaris que figuren en aquest document tenen una finalitat merament divulgativa i no pretenen ser, ni són, ni poden considerar-se en cap cas assessorament en matèria d’inversió ni qualsevol altre tipus d’assessorament.

L’inversor que tingui accés al present document ha de ser conscient de que els valors, instruments o inversions referides en el mateix poden no ser adequades pels seus objectius específics d’inversió, la seva posició financera o perfil de risc ja que no s’han tingut en compte per a la elaboració dels plans proposats, pel qual ha de prendre les seves pròpies decisionsd’inversió tenint en compte les circumstàncies i procurant-se l’assessorament específic i especialitzat que pugui necessitar.

En la documentació precontractual del servei de gestió de carteres està disponible el cost estimat de cada catyeta i ha de ser considerat pel client abans de contractar cap producte.

Davidforcada.cat no assumeix cap responsabilitat per qualsevol pèrdua directa o indirecta que pugui resultar de l’ús d’aquest Lloc Web o del seu contingut. L’inversor ha de tenir en compte que l’evolució passada dels valors o instruments o resultats històrics d’inversió no garanteixen la evolució o resultats futurs.

El preu dels valors o instruments o els resultats de les inversions poden fluctuar en contra de l’interès de l’inversor i inclús podria suposar la pèrdua de la inversió inicial. Es troba a disposició del preceptor d’aquest Lloc Web en la web www.gvcgaesco.es o a la CNMV l’informe complet dels Fons d’Inversió. Els Fons d’Inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquidesa, de divisa, de tipus d’interès, etc.) tots detallats en el Folletó i en el document de Dades Fonamentals per a l’Inversor (DFI). La naturalesa i l’abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els que s’inverteixi el patrimoni del mateix. En conseqüència, la elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d’assumir riscos de l’inversor, així com les expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d’inversió.

Dades del Fons: GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO/ES0143624007 FI/PT A/, ENTIDAD GESTORA: GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.
A, ENTIDAD DEPOSITARIA: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA; ENTIDAD COMERCIALIZADORA: GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S. A
DESPESES CORRENTS ESTIMADES: 1,48%
Dades del Fons: GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO FI/PT A/ES0143604009, ENTIDAD GESTORA: GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC,
S. A, ENTIDAD DEPOSITARIA: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA; ENTIDAD COMERCIALIZADORA: GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S. A.
DESPESES CORRENTS ESTIMADES: 2,03%