Programa compromís #FemTorelló

COMPROMÍS ELECTORAL #FemTorelló – Entesa dels independents d’Osona EIO-

 

PLACES I BARRIS DIGNES

 

L’espai públic és l’essència i l’ànima de Torelló. El poble comença en allò que compartim, en el què ens és comú, l’espai públic és l’escenari on exercim els drets de ciutadans..

 

En aquests últims anys amb retallades i dificultats econòmiques i socials, és quan més es posa en evidència la fragilitat de l’espai públic. I precisament per això volem refermar la nostra aposta per un espai públic de qualitat, que sigui garantia de convivència, d’equilibri social i territorial i fonament de la cohesió social.

 

Cal realitzar un acurat manteniment dels espais públics. Per aconseguir-ho proposem recuperar un model mixt de gestió i no basar-nos només en models totalment externalitzats dels serveis de jardineria neteja i manteniment. Els espais més sensibles han de ser  cogestionats amb personal propi i amb la complicitat d’empreses locals.

 

Donarem un impuls definitiu al pla de barris per adequar i millorar amb criteri d’accessibilitat els carrers del nucli antic i continuar amb la urbanització i remodelació definitiva del casc antic, Carrer Sant Bartomeu i Carrer Nou són prioritaris i realitzarem el projecte del Sant Antoni i Sant Josep. També urbanitzarem tots els espais urbans pendents dins el  casc urbà (C/Giravolt i Torrentera) per minimitzar la despesa de manteniment, millorar l’espai i evitar l’arrossegament de sediments en situacions de pluja intensa que generen problemes a mig termini.

 

Les nostres propostes són:

 

 • Carrer Sant Miquel: actuació lleugera, millora de voreres i creació d’una zona de preferència de vianants des de l’inici del C/Sant Miquel per la Placeta d’en Pujol i millorant l’accés cap el mercat municipal

 

 • Carrer Sant Bartomeu: establir prioritat invertida, de la mà de la diputació i sense aplicar contribucions especials atès que és un espai d’interès públic similar a la plaça Nova o als carrers Manlleu i Balmes

 

 • Camp de futbol del Barri Montserrat: recollirem les opinions del procés participatiu i proposarem crear un espai similar al del barri de La Cabanya amb una pista poliesportiva coberta per ús de sala de barri, un parc infantil i una zona separada d’esbarjo per gossos. Projecte condicionat a l’optimització del projecte iniciat per l’actual equip de govern de la sala polivalent a la zona esportiva.

 

 • Terreny de “La Cabanya”: s’adequarà com a “pipican” i espai per a gossos.

 

 • Millora de parcs de lleure: instal·larem diferents elements de jocs per als infants i elements per el manteniment de la salut per a la gent gran. També els adaptarem per a fer-los més vius i agradables, és a dir, que la gent s’hi senti a gust i serveixi com a equipament social. Millorarem: parc de la Cabanya, nou parc a la zona de la Caçada, parc del Mercat Municipal, plaça Doctor Fleming  i parc de l’Alzinar.

 

 • Parc del carrer de les Pollancredes: aquest parc és un dels pulmons del casc antic, ampli espai entre el carrer Sant Antoni i la Ronda Pollancredes però en certa mesura desconegut i infrautilitzat. Proposem una millora d’aquest parc adequat a les famílies, als joves i a la gent gran, essent una actuació cofinançada en el pla de barris.

 

 • Millora de la il·luminació: pla de renovació de l’enllumenat, la tecnologia led està en un punt de maduresa que fa factible la substitució de les fonts de llum amb més consum i cofinançant la substitució amb l’estalvi energètic futur.

 

 • Ajudes a l’adequació d’espais comuns: donarem continuïtat al projecte iniciat  de suport als veïns del casc antic per tal d’adequar i remodelar amb criteris d’accessibilitat els edificis i les seves zones comunes.

 

 • Cura d’espais: donarem funcions de jardineria a la brigada municipal i a empreses locals per tenir cura d’espais concrets sensibles per als visitants i pel teixit comercial.

 

 

 

JOVENTUT I INFÀNCIA

 

Les polítiques de joventut han anat augmentant la seva importància al llarg dels anys, essent el principal objectiu d’aquestes el facilitar l’emancipació dels i les joves i la seva preparació com a ciutadans de ple dret. Les polítiques de formació, treball i habitatge són prioritàries, però també farem polítiques com les d’accés a la cultura, de creixement social i personal, de salut i esports i oci.

 

Així mateix, promourem la millora de la qualitat de vida i l’educació en els valors democràtics i solidaris dels infants i adolescents, així com vetllarem per a l’exercici segur i lliure dels seus drets i desenvolupar instruments i estratègies que facilitin la participació i el diàleg amb  l’ajuntament, per tal de conèixer el seu punt de vista sobre el municipi. Per exemple,grups de participació juvenil, Consell Municipal de Joventut, el Consistori Infantil,…

 

També utilitzarem l’esport i les manifestacions culturals com a instrument de reinserció i prevenció en programes adreçats a infants, adolescents i joves en situació de risc.

 

Les polítiques de joventut són transversals en la majoria de regidories de l’ajuntament. Per tant, el nostre compromís és el d’impregnar l’ajuntament (urbanisme, habitatge, promoció econòmica, cultura, esports, educació…)  des del punt de vista jove.

 

 • Sala de barri projectada al barri Montserrat: podrà encabir l’ús de sala jove per activitats com la música, el ball, l’esport.

 

 • Substitució de la carpa municipal: la nova sala polivalent a la zona esportiva substituirà les funcions de la carpa. Replantejarem el projecte actual que considerem desproporcionat per l’estabilitat pressupostària, reubicant la nova sala polivalent en el lloc que ocupa la carpa actual.

 

 • Relació amb l’administració: en moltes ocasions la reglamentació suposa un fre a les iniciatives dels joves. La regidoria de joventut assessorarà i realitzarà les tasques administratives necessàries per poder fer factibles dins el reglament les actuacions impulsades pel col·lectiu.

 

 • Carnet del jove pescallunes: posarem a l’abast dels/les joves tota la informació de les actuacions i projectes que es portin a terme des de l’ajuntament i des d’altres administracions o institucions que puguin ser del seu interès. Això ho farem fent un ús intensiu de les noves tecnologies i xarxes socials per tal d’establir un diàleg fluid. Informació referida a formació, projectes destinats a fomentar l’autoocupació i l’emprenedoria, actes culturals, lleure, intercanvis culturals internacionals,…   La possessió del carnet permetrà, a part d’estar permanentment informat, el descompte en determinats preus públics municipals, així com d’altres descomptes en béns o serveis amb empreses i comerços del poble.

 

 • Mantenir i potenciar el Festus: el festival jove, que tot i la crisi econòmica i la conseqüent disminució de les aportacions municipals, s’ha anat consolidant amb els anys, és una mostra del que la gent del nostre poble pot muntar, amb ganes, empenta, talent i, és clar, ajuda institucional. Creiem en la capacitat dels nostres joves per millorar i fer créixer el FESTUS amb el nostre suport.

 

 • Foment a l’emancipació: no entenem l’emancipació juvenil únicament com la transició cap a la vida adulta. Va més enllà, per això dissenyem accions de suport als emprenedors, formació, polítiques actives d’ocupació, accés a l’habitatge…

 

 

 

CULTURA

 

La cultura desenvolupa el paper central en el desenvolupament d’una societat lliure, democràtica, solidària i progressista. Per això:

 

 • Donarem suport a totes aquelles iniciatives destinades a fomentar la formació en qualsevol àrea cultural.
 • Impulsarem programes d’art comunitari, amb la participació activa d’associacions i ciutadans.
 • Conjuntament amb ampes, escoles i les entitats del poble vinculades al teatre , fomentarem l’ensenyament de les arts escèniques creant oferta formativa com a motor cultural del poble.
 • Ajudarem el club de lectura i escriptura: amb la difusió i organització de les seves activitats i oferirem la utilització de diferents espais municipals. Recolzem la iniciativa de portar una escola oficial d’escriptura.
 • Promourem el setè art: des de la qualitat, com a complement al cinema comercial. Farem les gestions pertinents per recuperar el cinema del casal com a cineclub.
 • Farem créixer l’escola d’arts plàstiques i dibuix incrementant l’oferta formativa i integrant en l’espai l’oferta de professionals i artistes de Torelló.
 • L’escola de música ha iniciat recentment un nou projecte pedagògic i de gestió, és un projecte en creixement que seguirem per incorporar les metodologies d’èxit en altres municipis com l’escola de Música de Manlleu i l’Escola de Música i Conservatori de Vic.
 • Posarem en valor el patrimoni cultural: continuarem recolzant totes aquelles activitats culturals que es realitzen i posarem en valor el patrimoni cultural més desconegut creant visites amb la vinculació del Museu de la Torneria
 • Modernització i remodelació de la biblioteca de dalt el barri.
 • Prioritzarem una programació de qualitat en el teatre Cirviànum i crearem una programació que incorpori espectacles també fora del Cirviànum
 • Farem un Pla de Millora realitzable de les instal.lacions del Cirviànum, tant des del punt de vista de l’escenari com de la comoditat dels espectadors.

 

 

 

GENT GRAN I BENESTAR SOCIAL

 

Si parlem de polítiques de benestar hem de tenir clar que els serveis socials són una peça clau. El sistema de serveis socials ha viscut importants transformacions vinculades al nou context social i econòmic marcat per una crisi que ha fet créixer les situacions de pobresa, vulnerabilitat i exclusió social.

Serveis socials han de treballar per i amb les persones, especialment totes les que es troben en situació de risc per tal de millorar la seva qualitat de vida. Per poder assolir els nostres objectius hem elaborat diferents programes, serveis i mesures positives que afavoriran la igualtat d’oportunitats, la promoció de les capacitats individuals i col·lectives, la convivència de la ciutadania i la solidaritat. Per optimitzar els recursos:

 

 • Ampliació del CAP i del pàrquing per a una millor atenció dels usuaris. No és una competència municipal però cal anar recordant al departament la manca de servei.

 

 • Reclamar al departament més recursos per l’atenció domiciliària i conveniar amb Sagalés una tarifa reduïda per apropar els usuaris del barri Montserrat i Estació al CAP i a la residència Cals Avis.

 

 • Caldria crear una comissió entre CAP, Escoles, Policia Local, Oficina d’habitatge i entitats benèfiques (càrites) per a una millor gestió en la utilització dels serveis socials evitant un excés de bonisme o, al contrari, per detectar casos amb necessitat que no utilitzen el serveis.

 

 • Arribar a un acord amb el bisbat per adequar el Centre Cívic com a espai pels avis de dalt el barri.

 

 • Residència “Cals avis”: tot i les dificultats econòmiques cal pensar a mig termini en una futura ampliació de la residència o en projectar-ne una de nova tal com havia fet el consell comarcal. Realitzarem una reserva d’espai municipal per aquest ús.

 

 • Tele-assistència: continuar amb la generalització de l’ús de la teleassistència, ja que garanteix la seguretat i dóna tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc. Establirem bonificacions fins el 100% del cost en funció dels ingressos

 

 • Targeta +65: a l’estil de la targeta del joves Pescallunes, posarem en funcionament la tarja +65. La possessió del carnet, permetrà també, a part d’estar permanentment informat, el descompte en determinats preus públics municipals, així com d’altres descomptes en béns o serveis que es puguin conveniar amb empreses i comerços del poble.

 

 • Creació del catàleg de voluntariat: en la situació actual és molt important que tothom pugui tenir l’oportunitat de poder retornar a la nostra  societat el que aquesta li hagi pogut donar. És per això que posarem a disposició de tothom, i en especial a qui accedeixi a prestacions socials, una llista d’activitats de voluntariat encaminades a l’ajuda de persones i a la millora dels espais públics.

 

 • Utilització del Nou Pavelló Polivalent de la zona esportiva i/o la sala de barris del camp del Montserratí com a sala de ball per a la gent gran.

 

EDUCACIÓ

 

L’Educació és el motor de progrés i de transformació social que pot i ha de situar Torelló en les millor condicions per afrontar els reptes futurs. És un dret fonamental que sintetitza la llibertat individual i col·lectiva desenvolupant les aptituds i el coneixement per a créixer com a persona autònoma i responsable socialment. Torelló com a “Ciutat Educadora” té en l’educació un dels eixos vertebradors del seu progrés com a poble, i nosaltres volem que segueixi així. El concepte de ciutat educadora engloba: educació formal, educació no formal, educació informal, educació per a totes les edats, educació d’adults,…És per això que treballarem amb i d’acord amb els tres àmbits que intervenen en l’educació: les famílies, el sistema educatiu i l’entorn.

 

També creiem que l’educació és un dels pilars fonamentals de la convivència i, per tant, motor de progrés de Torelló i base de la nostra cohesió social. Per això hem d’aconseguir que Torelló sigui una autèntica “Comunitat Educativa”. Hem de treballar per reduir el fracàs i l’abandonament escolar (Aula Oberta i orientació laboral), fomentar l’educació en valors com l’esforç, l’esperit de superació,la constància i el treball. Hem de perdre la por al fracàs d’iniciatives innovadores, fomentar l’aprenentatge d’idiomes, de cultura, i també considerar la necessitat d’impulsar les escoles esportives.

 

Garantir també l’accés a la formació i educació de totes aquells infants que presenten discapacitats i superar les possibles barreres i impediments que puguin dificultar la seva inclusió en els entorns ordinaris.

 

També hem d’unir els esforços de tots els agents implicats en l’educació: centres públics i concertats, centres públics i privats d’ensenyament no reglat, AMPES, associacions esportives que tinguin escola, professorat,…Només des de l’esforç coordinat podrem fer front amb eficàcia als nous i complicats reptes que encarem en els propers anys, especialment pel que fa a les fluctuacions demogràfiques que generaran la necessitat de ser molt flexibles per adequar l’oferta a la demanda existent en cada curs

 

Les nostres propostes són:

 

 • Horaris europeus: fer horari intensiu amb l’objectiu de reduir temps en desplaçaments i poder avançar l’oferta d’extraescolars per tal de fer més conciliable la vida familiar. L’ajuntament crearà oferta extraescolar esportiva per tal que tothom tingui l’oportunitat d’accedir-hi
 • Escola d’adults: continuarem oferint formació per adults, reciclatge laboral. Treballarem conjuntament amb les empreses per detectar quines necessitats formatives hi ha i buscar cicles formatius adequats.
 • Escola de música: tot i la recent adjudicació, cal reorientar el projecte educatiu buscant la qualitat, per la qual cosa es fa imprescindible  buscar la col·laboració amb altres municipis per millorar l’oferta. Treballarem per una major implantació de l’escola al municipi adoptant els casos d’èxit d’altres escoles.
 • Fomentar l’aprenentatge d’idiomes en el municipi: entenem que el domini de diferents idiomes és imprescindible pel futur dels nostres fills/es, i per tant, facilitarem que  puguin realitzar un bon aprenentatge així com la realització d’intercanvis entre nois i noies de diferents països
 • Consolidarem el projecte Aula Oberta adreçat als joves estudiants de 3er. i 4art. d’ESO, que prefereixen seguir un itinerari més encaminat al món del treball i com a estímul per aconseguir la seva acreditació de l’ESO. Els alumnes que  participen en el projecte experimenten un primer contacte amb el món del treball que els ajuda a millorar la seva autoestima i també a valorar de manera més positiva la formació teòrica que han rebut fins al moment.
 • Relacions amb les AMPES: Escoltarem les seves demandes i les seves realitats, treballarem conjuntament per l’assoliment de les propostes consensuades entre ajuntament i AMPES.
 • Centre de formació integral la cooperativa: la cooperativa és un dels centres formatius de Torelló on més projectes s’estan portant a terme en aquests moments (català, àrab, comerç, anglès, xarxes de noves tecnologies, informàtica, auxiliar d’ajut a domicili, fusteria,..) . L’èxit d’aquests projectes ens ha de portar a ser més ambiciosos. La creació d’un centre de formació integral a Torelló que aglutini tots els projectes que s’estan portant a terme i que en creï de nous.
 • Ampliar la oferta de mòduls de grau mig i superior a l’Institut Cirviànum en referència a noves tecnologies, energies alternatives,…
 • Creació, d’acord amb el departament d’Educació, de l’Oficina Municipal d’Escolarització.  Aquesta oficina informarà les famílies sobre tot el procés de preinscripció i matrícula en el centres d’ensenyament públics i concertats de Torelló.
 • Llars d’Infants municipals: conveniar la gestió en algunes matèries entre les dues llars d’infants per incrementar l’eficiència.

 

 

 

ESPORTS I SALUT

 

Entenem l’esport com a una activitat per estar en forma, millorar la nostra salut i relacionar-nos amb els altres. L’esport ha de facilitar un apropament cultural al medi i afavorir la solidaritat de les persones participants en les pràctiques esportives. L’ esport és un dret que cal garantir a tots els ciutadans/nes de Torelló que en vulguin gaudir.

 

Per aquest motiu tenim clar que cal afavorir la pràctica esportiva de la població, desenvolupant els espais esportius de proximitat, impulsant activitats i hàbits de vida saludables, exigint-nos més qualitat, seguretat i accessibilitat.

 

Hem de generar iniciatives que incrementin la participació dels escolars i joves així com reforçar les pràctiques físiques en la gent gran amb programes específics.

 

Distingim entre tres grans àmbits, el formatiu on cal donar suport a les escoles amb jornades esportives i una escola esportiva municipal, el competitiu on el testimoni el recullen les entitats i cal facilitar la gestió amb una administracio propera i les instal·lacions adequades i un tercer àmbit d’esport salud que recull un ampli ventall.

 

Per això proposem:

 

  • Crear una Escola municipal esportiva, cal fer un procés atès que es necessita la implicació de les entitats. Per anar cap aquest objectiu es potenciarà (més freqüència i més ventall d’activitats que arribin a més edats) la Festa de l’Esport. Aquesta ha de ser l’embrió de la futura escola municipal esportiva
  • Parc del Ter: Ubicarem en una zona propera al riu Ter, a la zona de Matabosch, una zona de Pic-Nic, amb zones adjacents per a la pràctica de l’esport de lleure.
  • Platja de pesca: parlarem amb l’associació de pescadors de Torelló per potenciar el tram del Ter a Torelló com a “platja de pesca”.
  • Circuit per córrer i anar amb bicicleta: construcció d’un circuit per a tots els públics que des de la zona esportiva fins al Pelut, passant per la Bardissa i el Parc del Ter, permetrà realitzar l’activitat de bici, joguing i passeig en un entorn natural. Per això cal la construcció de la pasarel.la sobre el Ges a l’alçada de l carpa que es una actuació prevista en pla de barris
  • Passeig del Ges: connectarem el camí vora Ges amb el camí vora Ter i amb el parc del Ter. Aconseguint així un sender apte per al passeig i la pràctica de l’esport familiar, per a tots els “públics”, modes de transport i persones amb mobilitat reduïda i els seus acompanyants. Per tant, instarem  l’ACA a complir amb la sentència favorable de deixar lliure l’espai entre el riu Ges i i el C/de la Pau
  • Acabarem  la Pista Atletisme que envolta el camp de futbol.
  • Nous equipaments complementaris per a la pràctica de l’atletisme:  amb l’objectiu de dinamitzar l’esport de l’atletisme, construirem a la zona esportiva uns equipaments per a la pràctica d’aquest esport. Es farà de comú acord amb les associacions esportives del poble i en especial el Club Atlètic Torelló.
  • Bike-park:  farem aquest equipament a la zona esportiva, perquè els joves puguin practicar aquest esport en les condicions de seguretat necessàries.
  • Aparcament a la zona esportiva: dotarem d’una nova zona d’aparcament.
  • Remodelació de la pista esportiva municipal que hi ha a la zona de les escola Fortià Solà i Sagrats Cors. Mantindrem i posarem al servei del poble aquest equipament perquè els nostres joves puguin utilitzar-la per practicar el seu esport.
  • Espai social d’entitats esportives amb bar-restaurant per donar serveis a usuaris i familiars, la seva ubicació donarà servei a la piscina d’estiu i al camp de futbol però serà d’us per totes les entitats
  • Nou Pavelló Polivalent que complementi i doni resposta a la saturació de l’actual d’ús per activitats culturals, esportives i de lleure. Replantejarem el projecte actual ubicant-lo en lloc de la carpa.
  • Consell esportiu municipal:  canvi de filosofia com a ens de debat i treball sobre tot allò que sigui important pel conjunt de les entitats.

 

 • Pista polivalent o sala de barri al camp de futbol del Barri Montserrat.

 

 

 

COMERÇ

 

De tots els sectors que creen riquesa al nostre poble, un dels que des de l’ajuntament més podem incidir-hi és el sector comercial.
El projecte de comerç que presentem és ambiciós però a l’hora realista. També busca la complicitat de tots els agents per tal d’aconseguir l’èxit desitjat.

Buscarem accions per tal d’ajudar el comerç existent a no només sobreviure sinó a que faci de pol d’atracció a altres comerços i botigues, aconseguint així uns centres urbans més potents. Els comerços no només competeixen entre ells sinó que es retroalimenten.

Així, les actuacions que proposem són:

 

 • Millora del espai urbà perquè sigui més atractiu i còmode.
 • Rebaixa de taxes: rebaixarem les taxes d’aigua i deixalles als locals comercials, bars i restaurants. Això ajudarà a que el comerç de Torelló pugui ser més competitiu, alhora que pot ajudar a possibles emprenedors a instal·lar-se al poble.
 • Dinamització comercial: l’ajuntament s’implicarà més en la dinamització dels centres comercials de Torelló. Això passa per dedicar  més recursos a aquest concepte sempre de comú acord amb les associacions de comerciants, però comptant també amb els comerços i locals de restauració no agremiats. Creiem que en el sector comerç, el fet d’estar associat és fonamentar a l’hora de garantir l’èxit de les accions de dinamització. Per això buscarem fórmules amb l’Associació de Comerciants de Torelló, per incentivar l’associacionisme de tal manera que es donin facilitats per l’agremiar-se i a l’hora es potenciïn les iniciatives dels agremiats
 • Difusió del nostre comerç: som la capital d’un territori de més de 20.000 habitants (Vall del Ges, Orís i Bisaura) i això ho hem de saber aprofitar. Per tant invertirem en la difusió, tant dins del mateix poble  com també a l’àrea d’influència més propera, dels comerços i els centres comercials de Torelló. Així, per exemple, es facilitarà la possibilitat d’anunciar-se a ràdio Ona, es col·locaran plànols indicadors dels comerços, planells informatius, i se senyalitzarà degudament l’accés als pàrquings.
 • Activitats firals: no hem de renunciar a lligar el lleure amb el comerç ,i amb l’exposició de productes que es fan a Torelló. Per això proposem recuperar l’activitat firal amb una fira anual de marxant als volts de Nadal. Ambdues activitats han de servir com a pol d’atracció de la població a venir o quedar-se al poble.
 • Borsa de locals buits. Per tal de facilitar la instal·lació de nous comerços, crearem una borsa de locals vuits, amb la particularitat de tots aquells propietaris que vulguin inscriure els locals a la borsa, hauran obligatòriament de donar als nous ocupants, 3 mesos de lloguer gratuït. Per d’altra banda, l’ajuntament col·laborarà bonificant  les llicències necessàries per a obrir el comerç.
 • Definició de l’ampliació i millora del Mercat Municipal: els projectes a desenvolupar a llarg termini és important  pensar-los, definir-los i projectar-los amb temps. Per això començarem  a definir, la futura ampliació del Mercat Municipal. Això ho farem juntament amb les associacions de comerciants del poble.

 

 

LLUITA CONTRA LA CRISI I L’ATUR.

 

L’activitat econòmica crea riquesa i és un element essencial per al desenvolupament del benestar dels ciutadans. Lluny de refugiar-nos en la fatalitat d’una crisi sobrevinguda,  hem de liderar la reactivació econòmica del nostre municipi, dinamitzant, innovant i promovent les economies del nostre territori, que permetin alhora crear ocupació. Per assolir aquesta fita, cal treballar des de la corresponsabilitat, la concertació i la sintonia amb les persones emprenedores, autònomes, empreses petites i mitjanes establertes al municipi i comerços.

 

També és necessari preparar i dotar Torelló de les infraestructures necessàries que ens permetin evolucionar cap a un model productiu més sostenible, i intensiu en coneixement, en el qual les idees han de tenir un paper preponderant.

 

Les accions que portarem a terme per lluitar contra la crisi les podem englobar en quatre línies:

 

 

 • Innovació i emprenedoria:

 

Concretant les accions que portarem a terme `pel què fa a suport a l’emprenedoria i a la innovació són:

 

 • Xarxa d’empresaris:  impuls de la Xarxa d’empresaris com a taula de concertació local.
 • Suport a iniciatives innovadores: creació d’un grup públic i privat que fomenti la innovació i l’emprenedoria, mitjançant la selecció de projectes empresarials, i ajudant a la posta en marxa i finançament dels mateixos. Es treballarà en el marc de la Xarxa d’empresaris.
 • Escola d’emprenedors: creiem en la necessitat de crear una escola per a emprenedors, que fomenti aquest esperit tant català i que a mig termini ens ha de fer tornar al camí del creixement sostenible de l’economia.
 • Suport als projectes empresarials: estarem al costat de tots els projectes empresarials, siguin nous o siguin consolidats. Donant-los suport en tot allò que sigui de competència municipal, i acompanyant-los allà on faci falta per desbrossar-los el camí.

 

2) Ocupació:

La taxa d’atur de Torelló està lleugerament per sobre la mitjana comarcal.Tenim en certa forma un monocultiu industrial en un sector que opera en un mercat cíclic i per tant que genera un contingent important de treballadors temporals. Amb el creixement orgànic la reducció de l’atur serà lenta i per tant cal un pla de xoc per fer un salt endavant. El sol public de Mas les Vinyes ha de ser l’actiu a vendre per captar noves empreses

  • Pro-activament oferirem el sòl a empreses amb projectes de decreixement i/o deslocalització. Conjuntament amb Incasol es publicitarà en mitjans l’oferta existent i es visitaran les empreses amb potencial oferint sol industrial.

 

 • Contractació mitjançant plans d’ocupació
 • Crear una Casa d’oficis

 

 • Empresa Pública de Serveis: recuperació de la gestió directa i parcial d’una sèrie de serveis públics que actualment està externalitzant amb grans empreses. Així, aconseguirem per una banda treballar amb gent del poble, i per l’altra un estalvi important.
 • Creació de la taula de racionalització de l’ús del temps.

 

3) Comerç i Promoció de Torelló.

Potenciar el Carnaval de Terra Endins, el  festival internacional de cinema de muntanya, i d’altres esdeveniments, com a eina de Promoció de Torelló i de generació d’ingressos econòmics pel poble.

 

 • Creació d’una zona per autocaravanes.
 • Marcar senders i rutes en l’entorn de la Vall del Ges.
 • Marcar recorreguts de proximitat.

 

4)  Formació i Societat del coneixement

 

 • Creació de la taula local de formació: com a eina de concertació i coordinació del conjunt de la formació que es fa a Torelló: Escoles, Institut, Ajuntament (regidoria d’educació, regidoria de promoció econòmica,…), Empreses, Escola d’Adults, Consorci de Normalització Lingüística,…
 • Programes d’alfabetització digital: no pot haver-hi cap torellonenc/enca que no sigui capaç d’engegar un ordinador i realitzar els tràmits i consultes més freqüents. Per això facilitarem l’adquisició d’equips informàtics a preu de cost, així com la connexió a la xarxa wifi de radioenllaç.
 • Suport a la Fundació per als oficis:  els oficis són els què han fet de Catalunya una potència industrial, i Torelló n’és un clar exemple. Per això creiem que és hora de recuperar els oficis i els valors que en fluïen de l’oficial cap a la resta de la societat. Per tant, impulsarem la creació d’una FUNDACIÓ per a la promoció dels oficis entre els joves. Buscarem la implicació de la iniciativa privada, junts acostarem els oficis als joves i aquests a les empreses.

AJUNTAMENT AL SERVEI DEL CIUTADÀ I SEGURETAT

 

L’ajuntament, els seus treballadors, els seus regidors i sobretot el seu Alcalde estaran al servei de TOTS els ciutadans. Impulsarem una nova forma que els ciutadans percebin la institució, més propera, més amiga. Per això treballarem per aconseguir un nou concepte d’administració local. Aquest nou concepte apostarà per la utilització de les noves tecnologies i les xarxes social per la informació, tramitació i relació amb els ciutadans. De totes maneres no oblidarem l’atenció personal i individualitzada que tothom es mereix, i establirem com a funció de l’ajuntament l’ajuda en la confecció de tot allò referent a la relació amb l’administració.

 

Pel què fa als grans números de l’Ajuntament i sobretot pel què fa als impostos que paguem tots els ciutadans i amb el que contribuïm al funcionament del poble, creiem que el fet de que els ajuntaments anteriors han portat a terme una molt bona feina respecte fa a la gestió financera, ens ha de permetre encarar el futur amb optimisme. Això vol dir que hem dissenyat  totes les accions que presentem en aquest programa electoral de manera que sigui possible de portar-les a terme sense un increment global dels impostos per sobre de l’IPC.

 

Un altre punt molt important del nostre programa és el de la Seguretat Ciutadana. No hi ha qualitat de vida sense seguretat ciutadana, i per això la prioritzarem i la millorarem. Així mateix demanarem al Departament d’Interior de la Generalitat més implicació i més presència del cos dels mossos, ja que únicament amb la policia municipal és difícil arribar a tot arreu.

 

Propostes:

 

 • Ajuntament a la xarxa: donarem prioritat en fer arribar tota la informació a la nostra ciutadania. Per això ferem xarxes socials informant i rebent informació.
 • Crearem una autèntica oficina online, on es puguin resoldre la majoria d’instàncies i tràmits, i on el ciutadà pugui conèixer, per exemple, com estan les seves peticions i sol·licituds.
 • Nou concepte d’administració local i foment  de la cultura de Servei Ciutadà.
 • Increments dels impostos per sota de l’IPC: l’increment del global d’Impostos de l’ajuntament no pujarà cap any més enllà de l’IPC.
 • Més implicació de mossos amb la policia local: donar prioritat als problemes de seguretat i delinqüència.

 

 

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA

 

El creixement sostenible de Torelló i per extensió de tota la Vall del Ges, és una condició necessària per tal de poder millorar la qualitat de vida dels Torellonencs/ques. La contaminació dels aqüífers es solventarà amb la construcció per part de la Generalitat i del Consell Comarcal de la nova planta potabilitzadora d’Osona Nord, peró cal afrontar el repte d’avançar en la gestió racional del cicle de l’aigua amb la possibilitat oberta d’optar a diferents models de gestió

 

També treballarem en el foment de les energies alternatives i en l’eficiència energètica. Bona part de la crisi que estem patint és financera, però una part és també energètica. Per això com més aviat treballem per canviar la dependència del petroli, del gas,… i canviem cap a l’energia solar, l’energia provinent de la biomassa,.. més i millors resultats ambientals i econòmics obtindrem.

 

Per acabar, dir que un dels problemes del poble és el de les caques de gos i de coloms. Per això continuarem amb el control de les colònies de coloms, fent intervencions puntuals allà on sigui més necessari. Pel que fa als gossos, crearem dues o tres zones “equipades” per tal que els gossos puguin esbargir-se lliurement. Continuarem amb les campanyes de sensibilització i el règim sancionador a tot aquell qui no reculli els excrements de la via pública. El nostre ajuntament serà amic dels gossos, i per això no posarà, com han fet altres ajuntaments, cap taxa pel sol fet de tenir un gos, però  també vetllarem per la salut dels usuaris dels nostres parcs, i per la neteja dels nostres carrers i places.

 

Girarem el poble de cara als rius. Els rius, tant el Ter com el Ges, són patrimoni de Torelló. Des de fa quatre anys hem arribat a diferents acords de custòdia amb propietats privades al costat del riu Ges, però sobretot del riu Ter, per a gestionar aquests espais amb l’objectiu de recuperar-los mediambientalment, alhora que es retornen als torellonencs per al seu ús i gaudi. Són exemples d’això la Bardissa, el carrer del Pou, i la finca de Mas Cervià, on en aquests moments s’hi ubiquen els horts socials de l’Ajuntament.

Creiem que és hora de fer el segon pas, una vegada ja realitzades les millores ambientals

 

Propostes:

 

  • Creació d’una empresa mixta municipal que fomenti la instal·lació d’energies renovables als equipaments municipals i fomenti, a l’hora, aquesta instal·lació entre els particulars.
  • Girar Torelló als rius: continuar amb la recuperació de les zones riberenques del Ges i del Ter.
  • Reducció dels consums energètics en un 2,5 % anuals en els equipaments municipals. El compromís a que arribem, és el de reduir, COM A MÍNIM, aquest percentatge.

 

 • Control de la colònia de coloms.

 

 • Creació de zones per a l’esbarjo dels gossos a La Cabanya
 • Reducció de la contaminació lumínica.
 • Realització de campanyes de reducció de residus i de millora del reciclatge.

 

 

INFRAESTRUCTURES I SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

 

El Torelló de futur el faran les persones, el faran el ciutadans amb el seu enginy, esforç, treball, amor al poble, … Però també el faran les grans infraestructures com la variant de Torelló, l’Eix Vic-Olot i la C-17 desdoblada fins a Ripoll. Aquestes grans infraestructures que no són pagades, normalment, per l’ajuntament, requereixen de molts estudis, de molts diners i de molta mà esquerre per tirar-los endavant.

 

Per això ens comprometem a liderar, i si pot ser, a tirar endavant, un seguit d’infraestructures destinades a que Torelló no només no quedi amb desavantatge amb cap població de Catalunya, Espanya, Europa, o resta del món, sinó que pugui ser un lloc de referència pel què fa a, situació geogràfica, comunicacions terrestres, comunicacions de ferrocarril, i noves tecnologies. I si no pot ser a nivell mundial, almenys ser-ho a nivell català.

 

  • Projecte Fibra Òptica: volem realitzar un projecte que posicioni el nostre poble, com un poble de primera també en noves tecnologies i accés de la ciutadania a les Tecnologies de la Informació i Comunicació. Per assolir aquest objectiu, dotarem al poble d’una xarxa de fibra òptica oberta i pública.
  • Estació de Tren: continuarem treballant amb la Generalitat, amb els Consells Comarcals d’Osona i la Garrotxa i també amb l’Ajuntament d’Olot, perquè el compromís de la Generalitat amb la segona estació de Torelló pugui tirar endavant

 

 • Sòl industrial: Polígon públic Mas les Vinyes II. Les dificultats per tirar endavant el polígon públic han acabat amb el Mas les Vinyes III i la possible dissolució del Consorci.  Cal en aquesta situació incrementar l’activitat i contactes per atraure empreses.

 

 • Un Nou Torelló:  tenim al centre de Torelló un espai magnífic, amb un gran potencial d’usos públics, comercials, ambientals i de promoció econòmica de Torelló. Aquest espai engloba la Zona del mercat municipal i del mercat del dimecres, el Firal, i tota la zona que arriba fins al pont de Malianta. La remodelació d’aquest espai comportaria un profund canvi del Torelló que tots coneixem, però creiem que és en aquests moments on és necessari començar a pensar en el Torelló de futur.

 

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>